URL: dssmedzilaborceno.sk/?Cenn%C3%ADk_slu%C5%BEieb

Cenník služieb

Sociálnej služby ,spôsob platenia úhrady a podmienky platenia za sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách pre rok 2017 v Domove sociálnych služieb Medzilaborce, domove sociálnych služieb Habura, zariadení pre seniorov Habura a zariadení opatrovateľskej služby Habura.

DSS Medzilaborce n.o. v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 72 čl.3 určuje sumu úhrady za sociálnu službu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov nasledovne :

Odborné činnosti : /§ 16 zákona 448/2008 Z.z./
- prijímateľ neplatí

Obslužné činnosti : /§ 17 zákona 448/2008 Z.z./

Stravovanie : podľa § 17, čl. 3,4,5
plná stravná jednotka 4,10 € / deň
z toho    raňajky 0,36 € / deň
             desiata 0,27 € / deň
             obed 1,92 € / deň
             olovrant 0,27 € / deň
             večera 1,28 €/ deň

diétne stravovanie : plná stravná jednotka 4,71€/ deň
z toho    raňajky 0,40 € / deň
             desiata 0,29 € / deň
             obed 2,12 €/ deň
             olovrant 0,29 €/ deň
             večera 1,39 € /deň
             II. večera 0,22 €/ deň

Ubytovanie  / §17 čl. 2  
- jednoposteľová izba            4,39 €/ deň
- dvoj a troj posteľová izba    4,25 €/ deň

Upratovanie 0,28 €/ deň
Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 0,30 €/ deň

Ďalšie činnosti : / § 18 čl.1 odsek  a 4,6 /
Úschova a evidencia cenných vecí a finančných prostriedkov 0 € / mesiac
Záujmová činnosť :
- neposkytovaná  0 € / deň
- poskytovaná čiastočne 0,04  €/ deň
- poskytovaná úplne 0,17  €/ deň

Spôsob platenia :  je stanovený v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb
- do pokladne zariadenia, prípadne prevodom z účtu

Podmienky platenia :  sú stanovené v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb
- do 3 dní po termíne dôchodku
- v mesiaci poskytnutia sociálnej služby
- za neprítomnosť sa vracajú finančné prostriedky v zmysle zákona.

V Medzilaborciach  01.01.2017

RSDr. Milan Ambróz, riaditeľ